REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I PROJECTE FORMATIU

 

DISPOSICIONS GENERALS

OBJECTE:

El present Reglament de Règim Interior té per objecte regular l’organització i el funcionament interno de tots els equips de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS (D’aquí en endavant “PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS”).

Aquest reglament es crea per tal que el funcionament de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS sigui dinàmic, fluid, obert i formador.

Totes aquelles persones que formen part de la disciplina de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS es comprometen a conèixer, complir i fer complir el present Reglament de Règim Intern i compartir el projecte formatiu.

NATURALESA

La naturalesa d’aquest projecte és la de crear una escola de futbol i de valors. Per això la prioritat de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS és formar aquells nens i nenes des de la categoria Escoleta fins a cadets. Buscant posteriorment la millor sortida per a cada membre a un club juvenil on pugui continuar la pràctica de l’esport de competició. La PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS buscarà el club més ioni per a les característiques de cada nen tancant aliances amb altres clubs. La PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS s’encarregarà d’organitzar l’activitat futbolística dels joves esportistes tractant d’aconseguir els objectius que es marquen, sotmesos a un estudi previ, sota una metodologia unitària. Es tracta d’afavorir el procés natural evolutiu del jugador, ajudant-lo a desenvolupar-se com a persona en tots els seus àmbits i aspectes.

L’objectiu principal de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS és el de promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels seus components, és a dir, la formació integral dels seus jugadors mitjançant l’esport. És per això que la formació personal és prioritària al rendiment esportiu.

En la filosofia de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS es donarà prioritat a la participació per sobre del resultat, és per això que sempre es procurarà, per part del responsable de l’equip, que tots els jugadors convocats juguin part del seu partit corresponent.

ÀMBIT D’APLICACIO

El present reglament serà d’aplicació en els següents àmbits:

Personal

Els esportistes inscrits a la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS des de la formalització de la inscripció fins a la seva baixa.

 • A tot el personal tècnic de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.
 • A totes les mares/pares/tutors dels jugadors/es de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS des del moment de la inscripció del fill/a fins a la seva baixa de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, en tots aquells aspectes que els siguin aplicables.
 • Al personal auxiliar de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.
 • A tots els penyistes
 • A totes aquelles persones o entitats que per a qualsevol motiu i temporalment formin part de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.

Espacial

Qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai al que es desplacin els components de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS en la seva totalitat o en part, ja sigui de forma esporàdica o habitual per a les activitats esportives o qualsevol altre tipus d’activitat relacionada amb la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.

NORMA GENERAL APLICABLE:

A tots els efectes, el Coordinador, els delegats, entrenadors, jugadors i penyistes seran responsables directes de les accions possibles comeses pels seus familiars, amics, coneguts o qualsevol persona convidada per ells. L’incompliment por part de les persones enumerades anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides en el present Reglament i especialment les relatives a:

 • El respecte i compliment de les normes i reglament de la competició.
 • La falta de dedicació i esforç necessari per al desenvolupament de l’activitat esportiva.
 • El respecte de la imatge personal i de la Penya Blaugrana de la Roca del Vallès.

Facultarà a la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS a imposar a la persona directament responsable, les pertinents sancions, podent fins tot, i en casos de reiteració o extrema gravetat a l’expulsió de l’equip o de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.

COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

La PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, de conformitat amb allò establert contarà amb els següents Òrgans de Govern:

 • Col·legiats: Assemblea General, Junta Directiva, Àrea Social i Àrea de comunicació.
 • Unipersonals: President, Vicepresident, Tresorer, Secretari, Director esportiu i Vocals.

Lo disposat en l’apartat anterior s’entendrà sense perjudici de l’existència i funcions d’altres òrgans de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS como el Coordinador Esportiu, entrenadors, … en l’àmbit de les seves competències.

COL·LEGIATS

Assemblea general

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l‘associació; els . seus membres en formen part Per dret propi i irrenunciable.

Estarà formada per a tots/es socis/es i penyistes. Es reunirà com mínim un cop anualment sota proposta de la presidència amb capacitat per a:

 • Modificar els estatuts de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS
 • Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres’
 • Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
 • Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d’activitats.
 • Elegir els membres de la Junta Directiva, destituir-los i substituir-los.
 • Establir les línies generals d’actuació que permetin complir els fins de l’associació,
 • Fixar les quotes que els membres de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS hauran de satisfer.
 • Dissoldre i liquidar l’associació.

Junta Directiva

Regirà, administrarà i representarà a la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS estarà formada com a mínim per a:

 • President
 • Vicepresident
 • Secretari
 • Tresorer
 • Vocals

Les seves funcions seran:

 • Representar, dirigir i administrar la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS de la manera ;més àmplia-que reconegui la llei; així mateix complir les decisions preses per l’Assemblea General d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 • prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 • Presentar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.
 • Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els penyistes i sòcies/es hauran de satisfer.
 • Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 • presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l‘Assemblea General. perquè els aprovi., i confeccionar els pressupostos de l‘exercici següent.
 • Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 • Contractar els empleats que PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS pugui tenir.
 • Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 • Establir grups de treball per a aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
 • Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 • Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir:
  • subvencions o altres ajuts.
  • l’ús de locals o edificis que pugui arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 • Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
 • Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst. en els estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

Altres òrgans col·legiats

Àrea social

L’àrea social gestionarà les relacions internes i externes de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, així com es responsabilitzarà de l’organització d’esdeveniments. Les seves principals funcions són les que es detallen a continuació:

 • Atenció als jugadors i familiars, socis i membres de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS a excepció dels aspectes purament esportius.
 • Relació amb els mitjans de comunicació.
 • Relacions institucionals amb altres penyes i institucions oficials.
 • Organització d’esdeveniments, actes socials i culturals.
 • Elaborar la memòria anual d’activitats i defensar-la davant la Junta Directiva.
 • Aquelles altres funcions que decideixi delegar la Junta Directiva

 

Àrea de comunicació

L’àrea de comunicació gestionarà totes les necessitats en matèria de Comunicació, Premsa, Imatge Corporativa, Publicitat, Promoció i Events, començant amb l’elaboració del Pla de Comunicació. Les seves principals funcions seran les que es detallen a continuació:

 • Disseny de campanyes de captació i gestió de jugadors, penyistes i patrocinadors.
 • Gestió de continguts Web i Promoció en Xarxes socials
 • Creació de Dossier de Premsa.
 • Creació de Manual d’Identitat Visual Corporativa.
 • Disseny de Papereria Corporativa y material publicitari.

UNIPERSONALS

President

Les funcions dels president son:

 • La direcció i representació legal de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • La presidència i la direcció dels debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 • emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS
 • Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

Vicepresident

Les funcions dels vicepresident son les de substituir al president amb totes les seves funcions en la seva absència i/o quan el president li delegui.

Secretari

El secretari ha de custodiar la documentació de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la .Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Tresorer

El tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la. Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament pel president. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

ÀREA ESPORTIVA

PROJECTE FORMATIU

L’objectiu esportiu de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS es fomentar la pràctica de l’esport en equip dels nostres joves. El nostre esport és el futbol i aquest l’entenem com una eina formativa, lúdica i d’integració. Com a una eina de foment de la salut. Com una eina que aporta valors. Volem que sigui un orgull ser de la de PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.

Ens considerem una escola de futbol base, on els jugadors es formen per més endavant practicar aquest esport ja sigui en un àmbit professional com més lúdic.

Abans de dissenyar el futbol base ens hem fet una pregunta: (que fem extensiva a tothom) Què volem? Guanyar i tenir les màximes categories o formar els nens i nenes humanament i esportiva? Hem triat la opció més formativa i humana per al nostre futbol base. es a dir, l’educació, el respecte, l’esportivitat, la cultura de l’esforç i l’esperit de superació i el treball en equip. això vol dir que no ens importa guanyar o tenir categories al club? Ni molt menys. L’esport per definició es competició. Tots hem jugat a futbol de forma més o menys seriosa i tenim un comú denominador: sempre hem volgut guanyar. Des de les finals als amistosos. És una cosa innata. Però també volem passar-ho bé. I per això creiem que abans de guanyar hem de formar els nostres nens i nenes. Guanyar vindrà sol. I si treballem més tindrem categories. I ens enfrontarem a qualsevol club esportivament. I quan guanyem ho celebrarem. I si perdem havent fet una feia formativa important també ho celebrarem.

Una de les característiques principals dels nostres entrenadors és que entenguin l’esport com una eina formativa i social, que prevalgui la formació i la recreació a la competició i que siguin capaços d’oferir a tots els jugadors les mateixes possibilitats de formar-se íntegrament.

El principal objectiu de PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS és que, tothom qui ho vulgui, tingui la possibilitat d’entrar a un club i que se senti orgullós de lluir els nostres colors blau i grana.

Per poder assolir aquests objectius es traça el següent pla de funcionament i organització al club:

 • Els jugadors del club s’enquadraran en categories d’edat oficials: Escoleta, Prebenjamins, Benjamins, Alevins, Infantils i Cadets. Es prepararen els entrenaments de forma que cada categoria tingui els seus objectius i que tots aquests objectius estiguin assolits a l’arribar a Juvenil.
 • Si en aquestes categories el nombre de jugadors ho permet es formaran distints equips. Aquests equips es confeccionaran seguint el criteri de categoria i implicació futbolística dels nens i nenes. Aquesta tria es farà seguint criteris tècnics i ni els pares ni els directius fora de l’àrea esportiva hi tindran poder de decisió.
 • Les plantilles de cada categoria es confeccionaran procurant que el nombre de jugadors sigui reduït per tal de facilitar la participació activa en els partits de tots els jugadors i jugadores.
 • Aquesta classificació implica que hi haurà un primers equips competitius i n’hi haurà d’altres que seran més recreatius. Com a club, hem de garantir que cap noi/a que ho desitgi es quedarà sense practicar el futbol, al nivell més idoni per ell.
 • Es desitjable que en una mateixa categoria tots els nois i noies entrenin i juguin de la mateixa manera. És fins i tot recomanable que es facin entrenaments conjunts dels jugadors d’una categoria, sempre per nivells i a criteri dels tècnics. Això facilitarà l’intercanvi de jugadors que es pot donar entre els distints equips.
 • En una mateixa plantilla, quan estigui confeccionada segons els criteris tècnics adequats, tots els jugadors han de tenir-hi participació, premiant l’esforç, la constància i la participació.
 • Cap dels punts anteriors comporta que els tècnics puguin decidir quan ho considerin oportú que un jugador no jugui un partit per criteris tècnics o de comportament: no esforçar-se als entrenaments, faltar-hi sense justificació, indisciplina o falta de respecte o actitud en general. La facultat màxima de decidir els equips i la responsabilitat recau sobre els entrenadors dels mateixos.
 • Per poder realitzar les agrupacions amb la màxima transparència de cara als pares i afeccionats en general, es faran les reunions de començament de temporada necessàries on s’explicarà aquesta manera de fer. Els nens i nenes i els seus pares tenen dret a saber com evolucionen en la nostra activitat. I per això es lliuraran informes a cada jugador, complimentats pels entrenadors i coordinadors respectius.
 • En la categoria Infantil principalment, però també pot ser en la Cadet, la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS començarà a buscar la millor solució per a que els jugadors continuïn la pràctica esportiva en un club adequat per a les característiques tècniques de cada jugador. Les converses amb altres clubs s’informaran al jugador i familiars per tal que siguin lo més consensuades possibles.

Director Esportiu

El Director Esportiu és el màxim responsable de l’àrea esportiva de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS les seves funcions principals seran:

 • Elaborar el Pla Esportiu Anual de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS i defensar-lo davant la Junta Directiva
 • Marcar les directrius necessàries pel bon funcionament de totes les activitats esportives del club.
 • Realitzar els llistats, distribuir els/les esportistes i els espais i horaris d’entrenament en els diferents equips, sempre tenint en compte la filosofia de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.
 • Selecció del Coordinador Esportiu, entrenadors i delegats de forma consensuada amb la junta directiva
 • Programar i coordinar les reunions dels equips esportius
 • En cas que sigui necessari, realitzar tutories individualitzades amb els pares i mares que ho sol·licitin.
 • Vetllarà pel compliment de les normes de convivència, organitzatives i de funcionament de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS. Comentar els possibles problemes o situacions problemàtiques a la Junta directiva.

Coordinador Esportiu

El càrrec de Coordinador té per objecte l’establiment d’un responsable dedicat fonamentalment als aspectes esportius que afectin directa o indirectament al club. Les funcions establertes dintre de l’àmbit esportiu seran:

 • Haurà de complir el Reglament d’Ordre Intern i el projecte formatiu que impulsa l’escola.
 • Planificar l’Escola de Futbol de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.
 • Oferir assessorament i formació continuada als entrenadors i delegats del club.
 • Proposar a la Junta Directiva el nomenament i cessament dels càrrecs esportius que componen l’Organigrama del club.
 • Planificar les competicions en les quals participi el club.
 • Dirigir els grups de treball que formin els equips.
 • Convocar i presidir les reunions de treball amb els entrenadors i/o delegats d’equip.
 • Establir juntament amb els entrenadors els mètodes d’avaluació dels jugadors.
 • Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern i proposant a La Junta Directiva les sancions disciplinàries que entengui necessàries per al bon funcionament dels diferents equips.
 • Supervisarà l’activitat dels entrenadors i els jugadors per tal que la filosofia de l’escola, tant esportiva com educativa, es compleixi.
 • És el nexe comú entre els diferents equips de l’entitat.
 • Ajudarà als entrenadors en tot el que sigui necessari.
 • Atendrà a les famílies sempre i quan no sigui per raons tècniques.
 • Responsable de les altes i baixes dels jugadors.
 • Responsable de la configuració de les plantilles.

Entrenadors

És potestat dels entrenadors alinear uns jugadors o altres en funció de l’assistència als entrenaments i els paràmetres que s’hagin establert per part del Coordinador i la Comissió Esportiva.

 • Seran funcions de l’entrenador, d’acord amb els criteris marcats pel Coordinador Esportiu de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS:
 • Haurà de complir el Reglament d’Ordre Intern i el projecte formatiu que impulsa l’escola.
 • Conèixer i seguir els objectius generals de l’Entitat (esportius, actitudinals, etc).
 • Programar la temporada.
 • Dirigir els entrenaments i partits del seu equip.
 • Establir un règim de sancions acords amb les faltes dintre del seu grup, prèvia aprovació del Coordinador.
 • Conèixer i vigilar el compliment d’aquestes normes.
 • Mantenir la disciplina del grup.
 • No suspendre/modificar horaris o dies d’entrenament sense coneixement del Coordinador Esportiu.
 • Mantenir totes aquelles reunions que el Coordinador i/o la Director Esportiu estimin oportunes.
 • Utilitzar tots aquells mitjans que el club posi a la seva disposició.
 • Mantenir i respondre del material lliurat per a ús del seu equip.
 • Mantenir les instal·lacions i material comú fet servir en entrenaments i partits en perfecte estat.
 • Tenir com a base d’actuació la formació dels jugadors.
 • Abans de sancionar o castigar a qualsevol jugador, parlar-ho amb el coordinador.
 • Conèixer i aplicar les programacions i pautes metodològiques marcades per la coordinació esportiva.
 • Portar l’entrenament preparat segons el contingut a treballar. Arxivar-lo al final de la sessió.
 • Arribar 15min abans de l’entrenament per entrar als jugadors al vestidor, preparar el material i sortir finalment del vestidor amb els jugadors. No es sortirà del vestidor fins que no estigui ben ordenat.
 • Anar uniformat amb la roba del club.
 • Tenir control de l’assistència dels jugadors a l’entrenament. Arxivar mensualment assistència.
 • No criticar a cap company ni a l’Entitat.
 • Respectar l’àrbitre i l’adversari. No es permetrà cap protesta a l’àrbitre durant, ni al final del partit.
 • Evitar parlar amb els pares sobre aspectes tècnics. Qualsevol queixa rebuda per un pare cal informar a aquest, sense entrar en debat, que s’ha d’adreçar al coordinador, tal i com marca el Reglament de Règim Intern de l’entitat.
 • Si un entrenador no compleix el reglament, serà sancionat en funció de la falta, per la junta directiva i coordinació del club.

Jugadors

L’objectiu fonamental dels jugadors ha de ser el de formar-se social i moralment a través de la pràctica del futbol.

Els nostres jugadors, podran ser alineats amb qualsevol dels equips de la PENYA BLAURGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS quan el coordinador i els entrenadors ho considerin necessari, complint sempre la legislació vigent.

Com objectius específics s’estableixen:

 • Hauran de conèixer el Reglament d’Ordre Intern.
 • El seu esforç personal per a aconseguir el màxim nivell esportiu, individual i col·lectiu, que les seves característiques esportives i personals li permetin.
 • Compromís actiu per a complir i fer complir les presents normes dintre i fora del Club.
 • Facilitar la progressió del grup a través de l’assistència als actes que es desenvolupin, amb puntualitat, companyerisme i respecte.
 • El comportament haurà de ser bo tant als entrenaments com als partits.
 • No podran portar objectes perillosos al cos, ni als entrenaments ni als partits.
 • Hauran d’anar uniformats sempre amb la roba del club per als partits i per als entrenaments.
 • L’entrenament és l’avaluació que permet a l’entrenador que jugui o no de titular.
 • Hauran de deixar sempre amb ordre el vestidor quan s’abandona, tant per començar a entrenar com per marxar cap a casa.
 • Esperaran sempre dins del vestidor fins que vingui l’entrenador a buscar-los.
 • Hauran de tenir cura del material del club i de les instal·lacions.
 • Fomentar el sentit de la responsabilitat:
  • Puntualitat a entrenaments i convocatòries.
  • Comunicar per telèfon la falta d’assistència.
  • Adquirir el seu compromís assistint a l’entrenament.

La manca d’interès o el baix rendiment per absentisme, per part del jugador, en els entrenaments o en els partits, podrà ser motiu d’exclusió de l’activitat, si no es mostra un canvi d’actitud un cop avisat.

Els jugadors estaran subjectes a les següents normes:

 • Respectar als companys del Club, així com les diferències individuals de cadascú.
 • Respectar als contraris, àrbitres i regles del joc, dintre i fora dels terrenys de joc, tant en partits com als entrenaments i a qualsevol lloc on representi al Club.
 • No utilitzar vocabulari groller ni actituds o gestos provocatius.
 • Puntualitat a tots els actes i/o citacions que li convoqui el Club.
 • Utilitzar únicament la roba oficial subministrada pel Club, tant en les convocatòries dels partits com en els entrenaments.
 • L’assistència als entrenaments és obligatòria (fins i tot en dies de pluja). La no assistència a l’entrenament per qualsevol circumstància, haurà de ser justificada al delegat o a l’entrenador.
 • Mantenir-se sempre a les ordres i recomanacions dels seus entrenadors i coordinador.
 • Tenir cura del material i les instal·lacions.
 • Col·laborar activament en les activitats que el Club proposi.
 • Mantenir unes bones pràctiques higièniques la dutxa és obligatòria després de cada entrenament i partit.

 

L’incompliment greu o reiterat d’aquestes normes podria comportar la proposta de baixa del club.

Els jugadors col·laboraran en el bon ús i manteniment de les instal·lacions i del material esportiu. El deteriorament o pèrdua de material produïts per la negligència o omissió, serà assumit econòmicament pels jugadors causants de la minva.

Mares, pares i familiars

Animaran, ajudaran i col·laboraran en tot allò que afavoreixi la bona marxa de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, ja que són una part important i necessària per al funcionament de la Entitat.

Afavoriran la participació activa dels seus fills, evitant castigar-los per mitjà del futbol, ja que la superació i continuïtat en aquest esport depèn en gran part de la seva col·laboració. Buscaran altres recursos que no perjudiquin al jugador, als seus companys i al club en general, sent aconsellable el diàleg amb el Coordinador.

S’abstindran d’utilitzar un vocabulari groller o tenir actituds poc correctes amb els col·legiats, tècnics i jugadors propis i contraris, tant en partits com en entrenaments, en qualsevol lloc on està representat el club.

Facilitaran i donaran suport la labor dels Entrenadors i Delegats de l’equip, ja que de tots és sabut la seva dedicació i desinterès en tan complicada tasca.

Les observacions o queixes particulars les canalitzaran a través del delegat d’equip qui els indicarà la persona a la que hauran de dirigir-les.

Evitaran en el màxim possible comentaris tècnic-tàctics als entrenadors i jugadors, tant en partits com entrenaments, intentant sempre animar i aplaudir qualsevol actuació dels jugadors, per molt deficient que aquesta sigui.

Una conducta intimidadora, la falta de respecte o agressió física o verbal per part de jugadors o familiars contra qualsevol component del club seran considerades faltes molt greus comportant la proposta de baixa del jugador i la pèrdua de condició de soci del pare mare o tutor legal si fos el cas.

 • Són els veritables responsables dels nens, però no els seus entrenadors.
 • Quan inscriuen els seus fills, adquireixen el compromís de complir el Reglament d’Ordre Intern.
 • El comportament, tant als partits com als entrenaments, haurà de ser en la línia de respecte i educació que impulsa el club.
 • Qualsevol problema que existeixi, cal tractar-lo amb respecte i discreció. Si no es soluciona, es comunicarà al coordinador i mai a l’entrenador.      
 • Seran atesos pel coordinador sempre i quan no sigui per raons tècniques, i mai després d’un partit.

RÈGIM DISCIPLINARI:

DEFINICIÓ

La present normativa serà d’aplicació a tots els jugadors, tècnics i membres de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS (jugadors, entrenadors, coordinador esportiu, familiars, penyistes i Junta Directiva).

INFRACCIONS

Classificació

 • Lleus
 • Greus
 • Molt greus

Seran circumstancies modificatives de responsabilitat de l’atribuït.

 • Com a eximents: cas fortuït, força major i legítima defensa, quan sigui atribuible.
 • Com a atenuants: penediment, havent d’existir una reparació o disminució del mal per part de l’autor, o en donar satisfacció a l’ofès, en reconèixer formal i expressament el fet o fets de que es tractin i efectuar una rectificació       pública.
 • · Com a agreujants: en cas de reincidència quan hagi sigut sanciona anteriorment per un fet d’idèntica naturalesa a la que s’ha de sancionar. En cas de reiteració cuan tingui senyalada una sanció igual o superior.

Si no es donessin circumstancies atenuants ni agreujants, la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS imposarà la sanció corresponent en grau mig. D’acreditar-se únicament atenuants, la sanció s’aplicarà en grau mínim i de tractar-se només d’agreujants, en grau màxim.

Faltes lleus:

 • Les faltes injustificades de puntualitat.
 • Les faltes injustificades, no reiterades d’assistència a entrenaments i partits.
 • La no comunicació a l’entrenador de qualsevol anomalia o falta d’assistència als entrenaments i partits amb la suficient antelació quan sigui possible.
 • L’actitud passiva en els entrenaments i partits.
 • La falta de respecte als companys o entrenadors durant els entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres, etc.
 • Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa no greus.
 • Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.
 • No portar o no estar preparat a temps amb l’equipació adequada per a iniciar o participar en els entrenaments i partits.
 • La negativa a assistir als entrenaments i partits que siguin convocats en els equips diferents als que pertanyin sense motiu justificat.
 • La manca de les pràctiques higièniques mínimes requerides pel club.
 • La inadequada utilització dels serveis o instal·lacions per negligència i sense que es produeixin danys materials o morals.
 • L’expulsió en un entrenament o partit.
 • La desinformació per part d’un entrenador al coordinador esportiu o director esportiu de qualsevol circumstància anomalia ocorreguda en els entrenaments, partits, desplaçaments, etc. que afecti directament a qualsevol membre del club (jugador, entrenador, directiu, pares, etc.), com expulsions de partits i entrenaments o confrontaments verbals.

Faltes greus:

 • Les faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i partits.
 • La reiterada i continua falta de respecte amb companys o entrenadors així com qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter greu que es faci en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres, etc.
 • Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa greu als membres de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS i altres en deteriorament de la imatge del club.
 • L’agressió física greu a membres de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS o d’altres clubs, així com als àrbitres, espectadors, etc.
 • Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del club.
 • Us indegut o deteriorament greu causat intencionalment en els materials o instal·lacions.
 • La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa temporada, amb un màxim de tres, o la suma de tres faltes lleus implicaran una falta greu en el transcurs d’una mateixa temporada.
 • L’incompliment d’una sanció por falta lleu.
 • La desobediència o incompliment de les normes contingudes en el present reglament, així com les disposicions de la Junta Directiva de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, sempre que es donin a conèixer mitjançant circular, comunicació en taulells d’anuncis, pàgina web o correu electrònic.
 • El participar en qualsevol activitat esportiva organitzada por un altre club de futbol sense el coneixement i consentiment de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.
 • La reincidència en la desinformació per part d’un entrenador al Director o coordinador esportiu de qualsevol circumstància anòmala esdevinguda en entrenaments, partits, desplaçaments, etc., que afecti directament a qualsevol membre de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS (jugador, entrenador, directiu, familiar, etc.), com expulsions en partits i entrenaments o confrontaments verbals.

Faltes molt greus:

 • Els actes d’indisciplina, injuria o ofensa molt greus contra els membres de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS o altres que deteriorin la imatge del club, manifestacions públiques d’opinió i crítiques fora de to o ofensives (mitjans comunicació, web, foros, etc.)
 • L’agressió física molt greu a membres de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS o d’altres Clubs, així com als àrbitres, espectadors, etc.
 • La suma de tres faltes greus durant una mateixa temporada esportiva.
 • L‘alteració maliciosa de dades consignades en documents expedits per la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS.
 • L’omissió a les recomanacions o negatives de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS a participar en qualsevol activitat esportiva organitzada per un altre club de futbol.

SANCIONS

A les faltes enumerades s’imposaran les següents sancions:

Per faltes lleus es podrà imposar alguna de les següents sancions atenent a les circumstàncies de cada cas, així com a l’apertura d’un expedient informatiu.

 • Amonestació verbal per part de l’entrenador.
 • Amonestació privada per part del President, Director Esportiu o Junta Directiva.
 • Amonestació escrita i que serà comunicada als pares, en caso de que el infractor sigui menor d’edat.
 • Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no superior a 8 dies.

Per faltes greus se podrà imposar alguna de les següents sancions atenent a les circumstàncies de cada cas, així com a l’apertura d’un expedient informatiu o sancionador.

 • Advertència, en cas de continues faltes injustificades d’assistència, en la que s’inclourà un informe detallat de l’entrenador corresponent i del Coordinador o Director Esportiu sobre aquesta actitud.
 • Suspensió en la participació dels partits del seu equip, o de qualsevol altre de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, entre 2 i 5 partits, no quedant eximit de participar en els entrenaments.
 • Realització de tasques, si procedeix, amb tendència a reparar el mal produït o, en el seu cas, l’abonament del cost de les reparacions del deteriorament causat.

Per faltes molt greus, es realitzarà l’apertura d’un expedient sancionador.

Aquesta falta serà estudiada per la Junta Directiva podent ser suspès per tota la temporada o no poder tornar a participar més en les activitats de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, amb la conseqüent pèrdua dels drets adquirits.

COMPETÈNCIA PER LA IMPOSSICIÓ DE SANCIONS

Per a les sancions considerades lleus, seran el President, Director Esportiu i el Coordinador Esportiu els components de la Comissió Disciplinaria els encarregats d’establir la sanció.

Per a les faltes considerades greus o molt greus, serà la totalitat de la Junta Directiva els encarregats de proposar la sanció corresponent, en la primera reunió que se celebri després de la sanció o coneixement de la mateixa.

PROCEDIMENT SANCIONADOR

En les sancions considerades lleus, el jugador, entrenador o qualsevol membre de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, que detecti la infracció, deurà informar al Coordinador Esportiu o qualsevol membre de la Junta Directiva y aquest procedirà segons lo establert com a sanció lleu.

En el cas de faltes greus i molt greus, el jugador, entrenador o qualsevol membre de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, deurà informar a qualsevol membre de la Junta Directiva, explicant el cas i aportant tota aquella informació que estimi oportuna per a aclarir els fets. El membre de la Junta informarà en la reunió de la Junta Directiva el cas a tractar i aquesta fallarà al respecte.

En el moment de decidir la resolució de l’expedient disciplinari, i a efecte de graduar l’aplicació de les sancions que procedeixin, es tindran en conta les circumstàncies personals, familiars i socials del jugador o entrenador.

Des de la Direcció de la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS estimem i desitgem que les sancions molt greus no siguin una constant en el  nostre funcionament diari. Degut a la nostra filosofia estem plenament segurs que aquests tipus de sancions tindran un caràcter excepcional i si hi fossin, aquesta Junta Directiva no tractarà el cas amb exclusiva autoritat, estudiarà el tema i consultarà degudament les causes de la indisciplina, aportant solucions i sancions que beneficiïn a ambdues parts, tenint sempre la sanció una finalitat educativa.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA: ENTRADA EN VIGOR

El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació per part de la  Junta Directiva.

SEGONA: MODIFICACIÓ

Les modificacions d‘aquest Reglament s’aprovaran en votació per la Junta Directiva