INSCRIPCIONS TEMPORADA 2020/2021:

 

INFORMACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ

Els jugadors i jugadores dels equips de futbol base 2021-2022 podran formalitzar el primer pas de la inscripció omplint el següent formulari. Data límit 5 de juliol.

 

CONDICIONS PER A LA INSCRIPCIÓ
L’import total a abonar al llarg de la temporada és:

Categoria Escola (nascuts 2016 i 2017): 310€ (germans 260€).
Resta jugadors: 500€ (germans 450€).

*Obligatori la venta de loteria, en el cas contrari (no voler loteria) s’aplicarà un càrrec de 50€.
*Fent la inscripció al club, el jugador/a i germans/es tindran l’avantatge de ser beneficiaris del carnet de penyista.

 

FORMA DE PAGAMENT

 • Primer pagament: Es realitzarà per transferència bancària.
  En el moment de la inscripció (data límit 5 de juliol) es realitza aquest primer pagament de 125€ (categoria Escola 77,5€). En el cas de tenir germans al club, el preu pel segon i/o tercer germà és de 112,5€.
 • Com fer el pagament:
  Número de compte del club: ES4700811792780001013612
  Concepte: Nom complet jugador i equip al que pertany.
 • Següents pagaments: Es realitzaran 3 pagaments més del mateix import, per domiciliació bancària (5 de setembre, 5 de desembre, 5 de març)

Per renovar la inscripció a jugadors i jugadores que ja pertanyen al club, s’haurà d’estar al corrent de pagament de les quotes del futbol base en temporades anteriors.

En el cas de no acomplir amb els terminis de pagament, el club es reserva el dret a prendre les mesures que es considerin més adients.

 • Què inclou el pagament:
  – Fitxa federativa, que li permet disputar la competició.
  – Carnet de Penyista F.C.Barcelona.
  – Equipació de competició.
 • Que no inclou el pagament:
  – Mutualitat i afiliació a la Federació Catalana de Futbol.
  – Revisió mèdica.
  – Pack de roba d’entrenament i passeig.

 

DOCUMENTACIÓ
Cada jugador i jugadora ha de federar-se pel seu compte, és a dir, pagar la mutualitat de la FCF. Això es fa a través del nou portal http://futbol.cat.  Aquest portal, un cop fet el registre, permet al federat modificar i corregir les seves dades, fotografia, pagar la mutualitat i gestionar les altes o baixes mèdiques. La FCF no permet tramitar cap llicència de cap jugador/a que no estigui al corrent de pagament de la mutualitat i ni tan sols jugar ni entrenar. Per aquest motiu és molt important gestionar l’alta de la mútua el més aviat possible.

– Foto de carnet actual.
– DNI/NIE/Llibre de família.
– Targeta sanitària.
– Certificat mèdic esportiu
– Desvinculació del club de procedència, si és el cas.

 

MATERIAL/EQUIPACIÓ ESPORTIVA
El club presta la roba de competició del jugador/a durant la temporada. A final de temporada es retorna al club (samarreta i pantaló).
Tots els jugadors/es hauran de disposar del pack de roba oficial del club que es pagarà i recollirà a la botiga Benito Sports de Granollers (Carrer Anselm Clavé, 51).

PACK OFICIAL CLUB:
– Parka.
– Xandall passeig.
– Equipació entrenament (samarreta curta, pantaló curt, mitges i dessuadora).
– Polo.
– Pantaló curt passeig.
– Motxilla.
– Impermeable i samarreta tèrmica (a esperar indicacions del club).

En el cas d’aquells jugadors/es que necessitin comprar una única peça de roba del pack hauran d’anar a la botiga Benito Sports de Granollers físicament per encarregar-la.

 

 

INFORMACIÓ DE CONFORMITAT

Protecció de dades de caràcter personal

Segons estableix l’article 5.1 de la Llei 15/1999 de 14 de desembre de protecció de dades de caràcter personal hem d’informar que les dades que ens han facilitat seran tractades per la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS exclusivament amb la finalitat d’oferir-los informació de les activitats lúdic – esportives que duem a terme per qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, email o qualsevol altre mitjà telemàtic), no sent cedits ni en tot, ni en part a cap altra entitat o institució. Amb la subscripció del present formulari ens dóna el seu consentiment perquè les seves dades personals i les del seu fill o tutelat siguin incorporades i tractades en un fitxer de dades personals, del que és responsable la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS, garantint la seva seguretat i confidencialitat, raó per la qual cal omplir la totalitat dels camps d’aquest formulari. entenent que les dades aportades han de ser certes i estar posades al dia, per la qual cosa sol·licitem que ens sigui notificada qualsevol modificació. PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS es reserva el dret d’exclusió de les seves activitats a tot usuari que facilitin dades falses o que no estiguin actualitzats. Per exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-vos per escrit a PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS, Avd Gaudí número 83 (08430) La Roca del Vallés – secretaria@penyablaugrana.cat. 

Imatge del participant
PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS es reserva el dret a utilitzar fotografies i/o filmacions  per a actes de promoció i/o informació, com poden ser a la web i xarxes socials del club entre d’altres canals publicitaris, d’aquells jugadors i jugadores dels quals es disposi de l’autorització del seu pare o tutor legal.  

Seguretat
Encara que l’organització pren les màximes precaucions per al seu bon funcionament i seguretat, tant el futbol com la resta d’esports i activitats que es practiquen són activitats que comporten un cert risc, per la qual cosa els pares o tutors eximeixen a la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS de qualsevol responsabilitat derivada de la pràctica d’aquests esports i/o activitats. 

Estat de salut i tractament urgent
Els pares o tutors manifesten que el participant gaudeix d’una perfecta salut física i mental i que la informació proporcionada en les observacions mèdiques és veraç i completa. la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS organitzadora de la activitat queda exempta de tota responsabilitat derivada de la falsedat d’aquesta informació. Igualment. els pares i tutors han de comunicar si el participant està sotmès a qualsevol tipus de tractament mèdic o farmacològic durant la seva participació, per la qual cosa PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS quedarà facultada per decidir sobre la seva admissió o no segons les circumstàncies. Pel cas que durant el transcurs de l’activitat el participant precisés qualsevol tipus de tractament mèdic, o quirúrgic, sense que haguessin pogut ser localitzats els pares o tutors legals i/o en cas d’extrema urgència, els pares o tutors legals autoritzen a PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÉS perquè, sota l’adequada direcció mèdica, adoptin les mesures necessàries per a la salut del participant. 

Decàleg normativa inscripció

 • Quan inscrivim el nostre fill/a, adquirim el compromís de complir el Reglament de Règim Intern del club (http://www.penyablaugrana.cat/index.php/rri/ 
 • Quan inscrivim el nostre fill/a, acceptem la normativa d’ús dels grups de whatsapp oficials del club.
 • Quan inscrivim el nostre fill/a, acceptem que, si el jugador arriba fora de l’horari de convocatòria els dies d’entrenament, el club no es farà responsable del jugador/a fins que s’entregui al camp amb la resta de l’equip.

Conformitat
Sol·licito la inscripció a la PENYA BLAUGRANA DE LA ROCA DEL VALLÈS, després d’haver llegit les precedents consideracions, a les quals dono la meva conformitat. Els pares o tutors del menor inscrit, així com el propi menor admès, es comprometen mitjançant la inscripció a complir la normativa de la activitat, acceptant les presents condicions i la política de protecció de dades, entenent que l’incompliment de qualsevol d’aquestes normes pot derivar en l’expulsió del participant.